משנה תורה - ספר עבודה - הלכות בית הבחירה - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח


הלכות בית הבחירה פרק ה

א  הר הבית, והוא הר המורייה--היה חמש מאות אמה על חמש מאות אמה, והיה מוקף חומה; וכיפין על גבי כיפין היו בנויות מתחתיו, מפני אוהל הטומאה.  וכולו היה מקורה סטיו לפנים מסטיו.  [ב] וחמישה שערים היו לו--אחד מן המערב, ואחד מן המזרח, ואחד מן הצפון, ושניים מן הדרום:  רוחב כל שער עשר אמות, וגובהו עשרים; ויש להם דלתות.

ב  [ג] לפנים ממנו סורג מקיף סביב, גובהו עשרה טפחים.  ולפנים מן הסורג החיל, גובהו עשר אמות; ועליו הוא אומר בקינות "ויאבל חיל וחומה" (איכה ב,ח), זו חומת העזרה.

ג  [ד] לפנים מן החיל, העזרה; וכל העזרה הייתה אורך מאה ושמונים ושבע, על רוחב מאה ושלושים וחמש.  ושבעה שערים היו לה--שלושה מן הצפון סמוכין למערב, ושלושה מן הדרום סמוכין למערב, ואחד במזרח מכוון כנגד בית קודש הקודשים באמצע.

ד  [ה] כל שער מהן--היה רוחבו עשר אמות, וגובהו עשרים אמה; והיו לו דלתות מחופות זהב--חוץ משער מזרחי שהיה נחושת דומה לזהב, ושער זה הוא הנקרא שער העליון, והוא שער ניקנור.

ה  [ו] העזרה לא הייתה מכוונת באמצע הר הבית, אלא רחוקה מדרום הר הבית יתר מכל הרוחות, וקרובה למערבו יתר מכל הרוחות; ובינה ובין הצפון יתר ממה שבינה ובין המערב, ובינה ובין המזרח יתר ממה שבינה ובין הצפון.

ו  [ז] ולפני העזרה במזרח הייתה עזרת הנשים, והיא הייתה אורך מאה ושלושים וחמש על רוחב מאה ושלושים וחמש.  וארבע לשכות היו בארבע מקצועותיה, של ארבעים ארבעים אמה; ולא היו מקורות, וכן הן עתידין להיות.

ז  [ח] ומה הן משמשות--דרומית מזרחית לשכת הנזירים, ששם מבשלין את שלמיהם ומגלחין את שיערם; מזרחית צפונית לשכת דיר העצים, ששם כוהנים בעלי מומין מתלעים בעצים, שכל עץ שנמצא בו תולעת, פסול; צפונית מערבית לשכת המצורעים; מערבית דרומית בה היו נותנין יין ושמן, והיא הייתה נקראת לשכת בית שמניה.

ח  [ט] עזרת הנשים הייתה מוקפת כצוצטרה, כדי שיהיו הנשים רואות מלמעלן והאנשים מלמטן--כדי שלא יהיו מעורבבין.

ט  ובית גדול היה בצד העזרה, בצפונה מבחוץ בין העזרה והחיל, והיה בנוי כיפה, ומוקף רובדין של אבן; והוא היה נקרא בית המוקד.  ושני פתחים היו לו--אחד פתוח לעזרה, ואחד פתוח לחיל.  [י] וארבע לשכות היו בו, שתיים קודש ושתיים חול; וראשי פסיפסין מבדילין בין הקודש והחול.

י  ומה היו משמשות--מערבית דרומית לשכת הטלאים, דרומית מזרחית לשכת עושי לחם הפנים, מזרחית צפונית בה גנזו בית חשמונאי אבני המזבח ששיקצום מלכי יוון, צפונית מערבית בה יורדין לבית הטבילה.

יא  היורד לבית הטבילה מלשכה זו, היה הולך במסיבה ההולכת תחת המקדש כולו, והנרות דולקות מכאן ומכאן, עד שמגיע לבית הטבילה.  ומדורה הייתה שם, ובית הכיסא של כבוד; וזה הוא כבודו--מצאו נעול, בידוע שיש שם אדם.

יב  אורך העזרה מן המערב למזרח, מאה ושמונים ושבע; וזה הוא חשבונן:  מכותל מערבי של עזרה עד כותל ההיכל אחת עשרה אמה, ואורך ההיכל כולו מאה אמה, בין האולם ולמזבח עשרים ושתיים, המזבח שלושים ושתיים; מקום דריסת רגלי הכוהנים, והוא הנקרא עזרת הכוהנים, אחת עשרה אמה; מקום דריסת רגלי ישראל, והוא הנקרא עזרת ישראל, אחת עשרה אמה.

יג  ורוחב העזרה מן הצפון לדרום, מאה ושלושים וחמש; וזה הוא חשבונן:  מכותל צפוני עד בית המטבחיים שמונה אמות; בית המטבחיים שתים עשרה אמה ומחצה, ושם תולין ומפשיטין את הקודשים.

יד  ובצידו [יד] מקום השולחנות שמונה אמות--ובו שולחנות של שיש שמניחין עליהן הנתחים, ומדיחין את הבשר לבשלו; ושמונה שולחנות היו.  ובצד מקום השולחנות, מקום הטבעות עשרים וארבע אמה; ושם שוחטין את הקודשים.  [טו] ובין מקום הטבעות והמזבח שמונה אמות, והמזבח שלושים ושתיים, והכבש שלושים, ובין הכבש ולכותל דרומי שתים עשרה אמה ומחצה.

טו  מכותל צפוני של עזרה עד כותל המזבח, שהוא רוחב שישים ומחצה, וכנגדו מכותל האולם עד כותל מזרחי של עזרה, שהוא אורך שישה ושבעים--[טז] כל המרובע הזה הוא הנקרא צפון, והוא המקום ששוחטין בו קודשי קודשים.

טז  [יז] שמונה לשכות היו בעזרת ישראל--שלוש בצפון, ושלוש בדרום.  שבדרום--לשכת המלח, לשכת הפרווה, לשכת המדיחין:  לשכת המלח, שם נותנין מלח לקרבן; לשכת הפרווה, שם מולחין עורות הקודשים, ועל גגה היה בית טבילה לכוהן גדול ביום הכיפורים; לשכת המדיחין, שם היו מדיחין קרבי הקודשים, ומשם מסיבה עולה לגג בית הפרווה.

יז  והשלוש שבצפון--לשכת הגזית, לשכת הגולה, לשכת העץ:  לשכת הגזית--שבה סנהדרי גדולה יושבת, וחצייה היה קודש וחצייה חול; ולה שני פתחים, אחד לקודש ואחד לחול.  ובחצי של חול, היו הסנהדרין יושבין.

יח  לשכת הגולה, שם היה בור שממלאין ממנו בגולה; ומשם מספקין מים לכל העזרה.  ולשכת העץ הייתה אחורי שתיהן, והיא הייתה לשכת כוהן גדול; והיא הנקראת לשכת פלהדרין.  וגג שלושתן שווה.

יט  ושתי לשכות אחרות היו שם בעזרת ישראל--אחת מימין שער מזרחי, והיא לשכת פינחס המלביש; ואחת משמאלו, והיא לשכת עושי חביתין.  וזו היא צורת כל הלשכות והעזרה כולה, לפי מידותיה [איור הושמט כאן].


משנה תורה - ספר עבודה - הלכות בית הבחירה - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח